درباره

لادن سید کنعانی

Ladan Seyyed Kanani

متولد تبریزم. سوم آبان 54. هرچند تاریخ تولد و چیزهایی نظیر این مهم نیست اما صرفاً به احترام کسانی که روی این صفحه درنگ کرده اند نوشته شد. علاقه به تئاتر و سینما ما را کشاند به دانشکده و درس و مشق در رشته ی طراحی صنعتی که معدلی بود میان علاقه های هنری و علائق علمی و ریاضی و این حرف ها. موازی تحصیل کار تئاتر کردم و سینما. هم امروز هم طراح صحنه و لباس تئاتر، سینما و تلویزیونم، با یک دانه لیسانس از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران.
عضو پیوسته انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر، همین. باقی را در شرح و بسطی دقیق تر در صفحه ی رزومه بخوانید.

Close